Windmill

Windmill

Windmill shrouded in fog at a farm outside of Walker, Iowa

Public domain via http://www.burningwell.org/gallery2/v/Objects/Windmill.jpg.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *