Wind Farm

Wind Farm

Albany wind-farm against the sunset, Western Australia

Public domain via http://www.burningwell.org/gallery2/v/Landscapes/ocean/dsc20050102_192118_51.jpg.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *